Καλέστε μας: 2310 455 254 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Όροι Χρήσης

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών / χρηστών από την iservices (ιδιοκτήτρια, δημιουργό και δικαιούχο όλων των δικαιωμάτων του δικτυακού τόπου elearning-is.gr), κατά την εγγραφή τους, κατά διάρκεια επίσκεψης στον δικτυακό τόπο elearning-is.gr

Οι όροι και οι εγγυήσεις της παρούσας δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των χρηστών του elearning-is.gr και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή /και την ιδιοκτησία της iservices.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η iservices δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του elearning-is.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων της παρούσας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η elearning-is.gr ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ' οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την:

 

  • εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το elearning-is.gr στους χρήστες του,
  • ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών,
  • ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων,

Κατ' εξαίρεση elearning-is.gr δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:

  • Έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για τη καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων
  • Η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται το www.iservices.gr και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από την iservices προς τους χρήστες
  • Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου


ΔΙΟΡΘΩΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η elearning-is.gr παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες.


ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών της elearning-is.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος.

Σε κάθε περίπτωση η elearning-is.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών.