Κατασκευή ιστοσελίδων | υπηρεσίες διαδικτύου | e-shop Τρίτη, 16 Σεπτέμβριος 20:25:03

Ξεκίνησε πρόγραμμα ΠΕΠ του ΕΣΠΑ με επιδότηση έως 60%

Ημερομηνία δημοσίευσης  Ημερομηνία δημοσίευσης : 14/01/2013

στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών

ΕΣΠΑ

 


 

ΠΕΠ 2013 του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων

Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών


Το πρόγραμμα ξεκίνησε από 14 Ιανουαρίου, συνολικού προϋπολογισμού 433 εκ. ευρώ, αποτελεί σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (από 40% έως 60%) για την ενίσχυση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων με σκοπό την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Δικαιούχοι  είναι υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς του εμπορίου, υπηρεσιών, μεταποίησης και τουρισμού με επιλέξιμη δραστηριότητα (ΚΑΔ) όπως προκύψει από την επίσημη προκήρυξη της δράσης.

Οι δαπάνες που θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αφορούν κτιριακές εργασίες, μηχανολογικός και λοιπςό εξοπλισμό, μηχανογραφικό εξοπλισμό και λογισμικό, αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου, συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και προβολή και προώθηση, μεταξύ των οποίων κατασκευή ιστοσελίδας, eshop, mobile εφαρμογών και άλλες υπηρεσίες διαδικτύου.

Ο προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται από:

- από 20.000 € μέχρι 100.000 € (Εμπόριο)
- από 20.000 € μέχρι 100.000 € (Υπηρεσίες)
- από 30.000 € μέχρι 300.000 € (Μεταποίηση) 
- από 20.000 € μέχρι 300.000 € (Τουρισμός)Ποσοστά χρηματοδότησης


Α. 50% για τις μικρές επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών έως 10 εκ. ευρώ και έως 50 ΕΜΕ προσωπικό.
Β. 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών έως 50 εκ. ευρώ, ενεργητικό έως 43 εκ. ευρώ και έως 250 ΕΜΕ προσωπικό.
Γ. Για τις περιφέρεις της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας τα παραπάνω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 10%.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων είναι μέχρι δεκαοκτώ (15) μήνες για την μεταποίηση και τον τουρισμό και δώδεκα (12) μήνες για το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Υπάρχει η δυνατότητα δίμηνης παράτασης.

Μετά την έγκριση υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής και του 100% του ύψους της επιχορήγησης με κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τράπεζα ή το ΕΤΕΑΝ. Διαφορετικά η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται σε μία ή δύο δόσεις ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου.

Ο οδηγός του προγράμματος  βρίσκεται από τις 14 Ιανουαρίου στο διαδίκτυο, ενώ οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων είναι από τις 25 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 25 Απριλίου του 2013. Τα σχέδια θα στέλνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα www.ependyseis.gr.

 

Αναλυτικότερα

Μέσω του προγράμματος ενισχύονται:

1. υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (δηλαδή αυτές που την 31.12.2011 έχουν 2 ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις)

2. νέες επιχειρήσεις που έχουν μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις

3. υπό σύσταση επιχειρήσεις  που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου. 

 

Oι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι:

• να είναι εγκατεστημένοι ή να εγκατασταθούν, στην Ελληνική επικράτεια και να περιλαμβάνονατι στους επιλέξιμους ΚΑΔ.

• να μην είναι προβληματική επιχείρηση 

• να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.

• να τηρούν (για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις) ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν (για υπό σύσταση επιχειρήσεις) κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

• να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. κλπ

 Οι δαπάνες που επιχορηγούνται για την κάθε θεματική ενότητα είναι οι εξής:

* Οι υπηρεσίες που παρέχει η iservices εμφανίζονται με τονισμένους χαρακτήρες (bold) & μπορείτε να τις
δείτε εδώ αναλυτικά.ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

• Δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης.

• Διαφοροποίηση - εκσυγχρονισμός διαδικασιών παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης.

• Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων ή διαδικασιών.

• Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.

• Ανάπτυξη καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία.

• Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.

 

ΕΜΠΟΡΙΟ και ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

• Δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση χώρων διοίκησης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης.

• Εξορθολογισμός - εκσυγχρονισμός υπηρεσιών, λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης

• Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

• Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.

• Ανάπτυξη καινοτομιών.

• Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

• Δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυμάτων

• Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης.

• Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών

• Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.

• Ανάπτυξη καινοτομιών στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

• Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.

 

 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

• Κτίρια και εγκαταστάσεις

• Μηχανήματα και Εξοπλισμός Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

• Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος. Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

• Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας. Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

• Συστήματα Αυτοματοποίησης: Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

• Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης,

• Δικαιώματα Τεχνογνωσίας.

• Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

• Προβολή – Προώθηση

• Αμοιβές Συμβούλων

*Για τις νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορούν να δικαιολογηθούν και λειτουργικές δαπάνες, με επιδότηση στις δαπάνες αυτές 25%.


 Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης ενίσχυσης κυμαίνεται:

i) Από 30.000 έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση»

ii) Από 20.000 έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Τουρισμός»

iii) Από 20.000 έως 100.000 € για την θεματική ενότητα «Εμπόριο»

iv) Από 20.000 έως 100.000 € για την θεματική ενότητα «Υπηρεσίες»

Το μέγιστο ύψος του επενδυτικού σχεδίου θα συνδέεται επίσης με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.

Το συνολικό ποσοστό Επιδότησης καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης από 50% έως 60% για τις μικρές (κύκλος εργασιών έως 10 εκ ευρώ και έως 50 ΕΜΕ προσωπικό) και από 40%  για τις μεσαίες επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών έως 50 εκ ευρώ, ενεργητικό έως 43 εκ ευρώ και έως 250 ΕΜΕ προσωπικό). Για τις περιφέρεις της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας τα παραπάνω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 10%

Για τις περιφέρειες Στερεά Ελλάδα, Αττική και Ν. Αιγαίο και μόνο γι αυτές, ισχύει το καθεστώς deminimis , με επιλεξιμότητα των δαπανών να ξεκινά από την 14.01.2013, ενώ για όλες τις λοιπές περιφέρειες η επιλεξιμότητα ξεκινά από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης.

Μετά την έγκριση υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 100% του ύψους της επιχορήγησης με ισόποση εγγυητική. Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται με ενδιάμεσες καταβολές και μέχρι το ύψος του 80% της επιχορήγησης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου.

Tα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων
θα περιλαµβάνουν κατά περίπτωση κυρίως:

• Την επιχειρηµατική ικανότητα & συνέπεια στις συναλλαγές του φορέα

• Την δυνατότητα διάθεσης ίδιας συµµετοχής

• Την Βιωσιµότητα της επιχείρησης

• Την διατήρηση ή / και την δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης

• Τον επιχειρησιακό και τεχνικό σχεδιασµό της επένδυσης

• Τη συµβολή της επενδυτικής πρότασης στην ανάπτυξη της καινοτοµίας, των τεχνολογιών πληροφορικής, της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόµησης ενέργειας.Δείτε εδώ τα επίσημα αρχεία του προγράμματος ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ.


Έλεγχος domain name Έλεγχος domain name
Υπηρεσίες web
Υπηρεσίες media
Αγοράστε στο e-shop
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
iservices forum